Projektant makiet koszulek 3D

Warunki użytkowania

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administracja witryny Printonator.com (zwana dalej Administracją) zapewnia dostęp do korzystania z Witryny i jej możliwości na warunkach, które są przedmiotem niniejszych Warunków użytkowania. Użytkownik zobowiązany jest do pełnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rejestracją/autoryzacją w serwisie, przed załadowaniem przez użytkownika zdjęć i stworzeniem projektu użytkownika, a także przed jego opublikowaniem. Rejestracja / autoryzacja, utworzenie i publikacja projektu przez Użytkownika w Serwisie oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. Umowa zawarta na podstawie akceptacji przez Użytkownika tej oferty jest umową przystąpienia, do której Użytkownik przystępuje bez żadnych wyjątków i/lub zastrzeżeń. Oferta zawarcia umowy jest ważna do momentu umieszczenia przez Administrację na Stronie zawiadomienia o wycofaniu tej oferty.

1.2. Niniejsze Warunki korzystania z Witryny (zwane dalej Regulaminem) są opracowywane przez Administrację i określają warunki korzystania i rozwoju Witryny, a także prawa i obowiązki jej Użytkowników i Administracji. Regulamin stosuje się również do relacji związanych z prawami i interesami osób trzecich, które nie są Użytkownikami Serwisu, ale których prawa i interesy mogą zostać naruszone w wyniku działań Użytkowników Serwisu.

1.3. Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę między Użytkownikiem a Administracją, której przedmiotem jest zapewnienie Użytkownikowi przez Administrację Witryny dostępu do korzystania z Witryny i jej możliwości.

1.4. Niniejsze Zasady mogą być zmieniane i/lub uzupełniane przez Administrację Witryny jednostronnie bez specjalnego powiadomienia. Niniejszy Regulamin jest dokumentem jawnym i jawnym. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się w Internecie w Serwisie (https://printonator.com/pl/terms/). Administracja zaleca Użytkownikom regularne sprawdzanie warunków niniejszego Regulaminu pod kątem zmian i/lub uzupełnień. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian i/lub uzupełnień do niniejszego Regulaminu oznacza akceptację i zgodę Użytkownika na takie zmiany i/lub uzupełnienia.

2. Stan witryny

2.1. Prawa do Serwisu jako całości oraz do korzystania z adresu sieciowego (nazwy domeny) https://printonator.com/ należą do Administracji na podstawie umowy najmu. Administracja zapewnia dostęp do Strony wszystkim zainteresowanym stronom zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującym prawem.

2.2. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich prawa do korzystania z informacji i wyników działalności intelektualnej (w tym między innymi literackiej, wizualnej, graficznej i projektowej, fotograficznej) w ramach poszczególnych sekcji Serwisu mogą przysługiwać Użytkownikom Witryny i innych osób niezależnie, które stworzyły i/lub umieściły te obiekty w Witrynie bez bezpośredniego udziału Administracji.

3. Administracja witryny

3.1. W odniesieniu do funkcjonowania i rozwoju Witryny, Administracja kieruje się prawem, niniejszymi Zasadami i innymi specjalnymi dokumentami, które zostały opracowane lub mogą zostać opracowane i przyjęte przez Administrację w celu uregulowania zapewniania dostępu do niektórych funkcji Witryny Witryna dla użytkowników.

3.2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie przyznaje Użytkownikowi prawa do używania nazwy handlowej, znaków towarowych, nazw domen i innych znaków rozpoznawczych Administracji.

4. Rejestracja w Serwisie i status Użytkownika

4.1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest bezpłatna, dobrowolna i odbywa się pod adresem w Internecie: https://printonator.com/.

4.2. Podczas rejestracji lub publikowania projektu utworzonego w Witrynie Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Administracji Witryny niezbędnych wiarygodnych i aktualnych informacji do utworzenia osobistej strony Użytkownika, w tym loginu (e- adres e-mail) unikalny dla każdego Użytkownika oraz hasło dostępu do Serwisu. Formularz rejestracyjny / formularz autoryzacji Witryny może wymagać od Użytkownika dodatkowych informacji.

4.3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dokładność, aktualność, kompletność i zgodność z prawem udostępnianych informacji oraz ich czystość przed roszczeniami osób trzecich.

4.4. Użytkownik wyraża zgodę na niniejszy Regulamin oraz przyjmuje określone w nim prawa i obowiązki związane z korzystaniem i funkcjonowaniem Serwisu.

4.5. Login i hasło są informacjami niezbędnymi i wystarczającymi dla uzyskania przez Użytkownika dostępu do Serwisu. Użytkownik nie ma prawa przekazywać swojego loginu i hasła osobom trzecim, ponosi pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

4.6. O ile Użytkownik nie udowodni inaczej, wszelkie czynności dokonane przy użyciu jego loginu i hasła uważa się za dokonane przez danego Użytkownika. W przypadku nieautoryzowanego dostępu do loginu i hasła i/lub osobistej strony Użytkownika lub rozpowszechniania loginu i hasła, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Administracji Strony zgodnie z ustaloną procedurą.

4.7. Po rejestracji Użytkownik nabywa prawo do samodzielnego tworzenia, wykorzystywania, zamieszczania materiałów (w tym układów graficznych i obrazów) oraz korzystania z innych funkcji Witryny do osobistych, niekomercyjnych celów.

4.8. Użytkownik ma prawo do tworzenia, edytowania, publikowania materiałów do projektowania zgodnie z niniejszą ofertą, innych osobistych niekomercyjnych celów. Jednocześnie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego prawa międzynarodowego, a także zamieszczania wyłącznie takich informacji, które są zgodne z niniejszym Regulaminem, a także uznanymi standardami etycznymi i dobrymi obyczajami, w tym powiązanymi z tymi, które zdaniem Administracji .

4.9. Użytkownik potwierdza, że działa zgodnie z prawem, posiada wszelkie niezbędne prawa i nie narusza praw i interesów osób trzecich oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących praw do wyników działalności intelektualnej i środków indywidualizacji.

4.10. Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów należących do osób trzecich – posiadaczy praw autorskich, w całości lub w części bez uprzedniej zgody tych posiadaczy praw, jak również innych informacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Użytkownik samodzielnie administruje tworzonymi i zamieszczanymi, publikowanymi przez siebie materiałami (w tym układami i obrazami), jest zobowiązany do samodzielnego monitorowania i zapobiegania umieszczaniu informacji niezgodnych z Regulaminem, a w razie potrzeby samodzielnego usuwania materiałów niezgodnych z Regulaminem przestrzegać niniejszych Zasad, korzystając z funkcjonalności Witryny.

4.11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z tworzeniem i umieszczaniem, publikacją materiałów (w tym layoutów i zdjęć), zgodnie z obowiązującym prawem, międzynarodowymi aktami prawnymi oraz niniejszym Regulaminem. W przypadku tworzenia, umieszczania, publikowania materiałów (w tym layoutów, obrazów) sprzecznych z Regulaminem Serwisu lub obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego podjęcia działań w celu usunięcia odpowiednich materiałów z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.

4.12. W przypadku naruszenia przez Użytkownika praw i interesów osób trzecich, obowiązującego prawa, a także postanowień niniejszego Regulaminu, Administracja ma prawo, ale nie jest zobowiązana, według własnego uznania, do podjęcia następujących działań:

- usuwać materiały (w tym układy i obrazy) oraz inne informacje Użytkownika;

- usunąć dostęp Użytkownika do Serwisu;

- zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu.

5. Obowiązki Użytkownika Serwisu

5.1. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest:

5.1.1. przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, niniejszego Regulaminu i innych dokumentów Administracji;

5.1.2. podawać dokładne, kompletne i aktualne dane podczas rejestracji, monitorować ich aktualizację;

5.1.3. informować Administrację o nieautoryzowanym dostępie do strony osobistej i/lub nieautoryzowanym dostępie i/lub użyciu hasła i loginu Użytkownika;

5.1.4. nie udostępniać osobom trzecim własnego loginu/hasła, jeżeli może to prowadzić do naruszenia prawa i/lub niniejszego Regulaminu, innych dokumentów Administracji Strony;

5.1.5. nie publikować materiałów (w tym układów i obrazów), które mogą naruszać prawa i interesy innych osób;

5.1.6. przed zamieszczeniem informacji i obiektów (w tym między innymi wizerunków innych osób, cudzych tekstów o różnej treści, fotografii, obrazów), dokonać wstępnej oceny legalności ich umieszczenia;

5.1.7. tworzenia kopii zapasowych ważnych dla Użytkownika informacji utworzonych/zamieszczonych przez niego.

5.2. W przypadku wątpliwości co do legalności realizacji określonych działań, w tym tworzenia, wykorzystywania, umieszczania materiałów, w tym między innymi układów i obrazów (wcześniej i dalej - materiał, materiały), Administracja zaleca powstrzymanie się od ostatnie.

5.3. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownikowi zabrania się:

5.3.1. zarejestrować się jako Użytkownik w imieniu lub zamiast innej osoby. Jednocześnie możliwa jest rejestracja w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, pod warunkiem uzyskania niezbędnych uprawnień w trybie i formie przewidzianej przez prawo;

5.3.2. wprowadzać w błąd Administrację lub Użytkowników co do ich tożsamości przy użyciu loginu i hasła innego zarejestrowanego Użytkownika;

5.3.3. przesyłać, przechowywać, publikować, rozpowszechniać i udostępniać ani w inny sposób wykorzystywać żadnych informacji, które:

5.3.3.1. zawiera groźby, dyskredytuje, obraża, zniesławia honor i godność lub reputację biznesową lub narusza prywatność osób trzecich;

5.3.3.2. narusza prawa małoletnich;

5.3.3.3. są wulgarne lub obsceniczne, zawierają obrazy i teksty pornograficzne lub sceny o charakterze seksualnym z udziałem nieletnich;

5.3.3.4. zawiera sceny nieludzkiego traktowania zwierząt;

5.3.3.5. zawiera opis środków i metod samobójstwa, wszelkie nawoływanie do jego popełnienia;

5.3.3.6. promuje i/lub promuje podżeganie do nienawiści lub wrogości na tle rasowym, religijnym, etnicznym, promuje faszyzm lub ideologię wyższości rasowej;

5.3.3.7. zawiera materiały ekstremistyczne;

5.3.3.8. promują działalność przestępczą lub zawierają porady, instrukcje lub wytyczne dotyczące popełniania czynów przestępczych;

5.3.3.9. zawiera informacje o ograniczonym dostępie, w tym między innymi tajemnice państwowe i handlowe, informacje o życiu prywatnym osób trzecich;

5.3.3.10. zawiera reklamy lub opisuje atrakcyjność zażywania narkotyków, informacje o dystrybucji narkotyków, przepisy na ich wytwarzanie oraz porady dotyczące stosowania;

5.3.3.11. jest oszukańczy;

5.3.3.12. narusza inne prawa i interesy obywateli i osób prawnych lub wymogi prawne.

5.3.4. nielegalnie przesyłać, przechowywać, publikować, rozpowszechniać i zapewniać dostęp lub w inny sposób wykorzystywać własność intelektualną Użytkowników i osób trzecich;

5.3.5. korzystania z oprogramowania i prowadzenia działań mających na celu zakłócenie normalnego funkcjonowania Serwisu;

5.3.6. przesyłać, przechowywać, publikować, rozpowszechniać i zapewniać dostęp lub w inny sposób wykorzystywać wirusy, trojany i inne złośliwe programy;

5.3.7. w jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez oszustwo, naruszenie zaufania, hakowanie, próbować uzyskać dostęp do loginu i hasła osób trzecich;

5.3.8. prowadzić nielegalnego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób trzecich;

5.3.9. korzystać z Witryny w inny sposób, z wyjątkiem interfejsu udostępnionego przez Administrację, chyba że takie działania zostały wyraźnie dozwolone Użytkownikowi zgodnie z odrębną umową z Administracją;

5.3.10. zamieszczać jakichkolwiek innych informacji, które w opinii Administracji są niepożądane, nie odpowiadają celom stworzenia Witryny lub z innych powodów są niepożądane do zamieszczenia w Witrynie;

5.3.11. Użytkownik ponosi osobistą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje, które tworzy, zmienia, umieszcza w Serwisie, a także za wszelkie interakcje z osobami trzecimi przeprowadzane na własne ryzyko.

5.3.12. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszym Regulaminem lub jego aktualizacjami, Użytkownik jest zobowiązany do odmowy korzystania z niego, informując o tym Administrację w określony sposób.

6. Warunki praw własności intelektualnej

6.1. Wyłączne prawa do materiałów zamieszczonych w Witrynie

6.1.1. Wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie, w tym elementy projektowe, teksty, grafiki, ilustracje i inne obiekty oraz ich zbiory (z wyjątkiem materiałów zamieszczanych przez Użytkowników) stanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora oraz innych posiadaczy praw autorskich, wszelkie prawa do te obiekty są zarezerwowane.

6.1.2. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Zasadach, jak również przez obowiązujące prawo, żadne materiały nie mogą być kopiowane, przetwarzane, rozpowszechniane, publikowane ani wykorzystywane w inny sposób w całości lub w części bez uprzedniej zgody właściciela praw autorskich, chyba że właściciel praw autorskich wyraźnie zgodził się do swobodnego korzystania z materiałów przez jakąkolwiek osobę.

6.1.3. Użytkownik, zamieszczając w Witrynie materiały stanowiące jego legalną własność, zapewnia innym użytkownikom niewyłączne prawo do korzystania z nich poprzez przeglądanie, inne prawa wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego użytku, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie wykorzystanie powoduje lub może spowodować szkodę dla prawnie chronionych interesów właściciela praw autorskich.

6.1.4. Użytkownik udziela również Administracji Witryny niewyłącznego prawa do bezpłatnego korzystania z materiałów opublikowanych w Witrynie i będących jego prawną własnością w celu zapewnienia działania Witryny przez Administrację Witryny w zakresie określonym przez możliwości i architektury Witryny. Określone niewyłączne prawo przyznawane jest na czas zamieszczania materiału w Serwisie i rozciąga się na terytoria krajów na całym świecie. Jeśli Użytkownik usunie swój materiał z Serwisu, niewyłączne prawo, o którym mowa w punktach 6.1.3, 6.1.4 niniejszego Regulaminu, zostanie automatycznie cofnięte.

6.1.5. Oprócz własnych materiałów Użytkownik nie jest uprawniony do tworzenia, wykorzystywania, zamieszczania w Serwisie materiałów innych serwisów, baz danych i innych wyników działalności intelektualnej osób trzecich w przypadku braku wyraźnej zgody właściciela praw autorskich na takie działania .

6.1.6. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny, elementów projektu, funkcjonalności Witryny lub materiałów, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych Zasadach, jest surowo zabronione.

6.1.7. O ile nie określono inaczej w niniejszych Zasadach, żadne z postanowień niniejszych Zasad nie może być uważane za przeniesienie wyłącznych praw do materiałów.

6.2. Odpowiedzialność za naruszenie praw wyłącznych.

6.2.1. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za wszelkie materiały, które tworzy, redaguje, umieszcza, publikuje w Serwisie lub za jego pomocą. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać, przesyłać ani publikować materiałów w Serwisie, jeżeli nie posiada odpowiednich uprawnień do wykonywania takich czynności, nabytych lub przeniesionych na niego zgodnie z przepisami prawa.

6.2.2. Administracja Witryny ma prawo, ale nie jest zobowiązana, do przeglądania Witryny pod kątem zabronionych materiałów i może usuwać (bez ostrzeżenia) wszelkie materiały lub Użytkowników według własnego uznania, z dowolnego powodu lub bez powodu, które naruszają niniejsze Zasady, prawo i / lub mogą naruszać prawa, szkodzić lub zagrażać bezpieczeństwu innych Użytkowników lub osób trzecich.

6.3. Witryny i treści osób trzecich.

6.3.1. Witryna zawiera (lub może zawierać) linki do innych witryn osób trzecich w Internecie.

6.3.2. Te osoby trzecie i ich materiały nie są sprawdzane przez Administrację pod kątem zgodności z określonymi wymaganiami (niezawodność, kompletność, integralność itp.). Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone na stronach internetowych osób trzecich.

6.3.3. Link do jakiejkolwiek witryny, produktu, usługi, wszelkie informacje o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym zamieszczone na Stronie nie stanowią aprobaty ani rekomendacji tych produktów (usług) przez Administrację.

6.3.4. Jeśli Użytkownik zdecyduje się opuścić Witrynę i przejść do stron osób trzecich lub użyć lub zainstalować programy osób trzecich, robi to na własne ryzyko i od tego momentu niniejszy Regulamin nie ma już zastosowania do Użytkownika i Administracji.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków niniejszej Umowy Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.2. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za niemożność uzyskania przez Użytkownika dostępu do Witryny z jakichkolwiek przyczyn technicznych, w tym zakłóceń linii komunikacyjnych, awarii sprzętu itp. Witryna może być czasowo częściowo lub całkowicie niedostępna z powodu prac zapobiegawczych lub innych lub z innych przyczyn przyczyny techniczne.

7.3. Wszystkie informacje tekstowe i obrazy graficzne zamieszczone w Witrynie mają prawnego właściciela, nielegalne wykorzystanie określonych informacji i obrazów jest ścigane zgodnie z obowiązującym prawem.

7.4. W przypadku korzystania z możliwości Serwisu, które umożliwiają samodzielne umieszczenie wizerunku na produkcie, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie (ewentualne) praw posiadaczy praw autorskich do wykorzystanych przez siebie zdjęć. Użytkownik potwierdza, że Administracja nie wiedziała, nie mogła i nie powinna była wiedzieć, że Użytkownik narusza wyłączne prawa osób trzecich do wyników działalności intelektualnej, środków indywidualizacji towarów i usług.

7.5. Każda ze Stron jest zwolniona z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli to niewykonanie było spowodowane okolicznościami siły wyższej: strajkami, powodziami, pożarami, trzęsieniami ziemi i innymi klęskami żywiołowymi, wojnami, działaniami zbrojnymi, działaniami organów państwowych, jak również wszelkie inne okoliczności pozostające poza uzasadnioną kontrolą którejkolwiek ze Stron.

7.6. Wszelkie spory związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w trakcie negocjacji, spory będą rozstrzygane na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.7. W przypadku sprzeczności między niektórymi postanowieniami niniejszej Umowy a normami obowiązującego prawa, zastosowanie mają normy obowiązującego prawa. Nieważność poszczególnych postanowień nie pociąga za sobą nieważności Umowy jako całości.

Korzystając z tej witryny, akceptujesz warunki użytkowania i politykę prywatności:
Warunki użytkowania | Polityka prywatności

🌎 Polski

Kod HTML do osadzania: